Phim tổng kết: Phòng Hướng dẫn, CĐ về chữa cháy và CNCH - Hết mình vì nhân dân phục vụ In
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018