Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ In
Thứ hai, 18 Tháng 8 2014

Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/ NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

=> Xem chi tiết tại đây