Nghị định số 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu In
Thứ ba, 15 Tháng 7 2014

==> Xem chi tiết tại đây