Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 In
Thứ hai, 02 Tháng 12 2013

Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2013.

=> Xem chi tiết tại đây