Luật số: 80/2015/QH13 In
Thứ tư, 20 Tháng 1 2016

Luật số: 80/2015/QH13 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015

Xem chi tiết tại đây