LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI In
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống thiên tai.


Xem chi tiết tại đây