Chi bộ Phòng Hậu cần & TBKT tổ chức họp đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 In
Thứ hai, 19 Tháng 12 2016

Thực hiện Công văn số 70-CV/ĐU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng về hướng dẫn bổ sung nội dung đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Được sự đồng ý của BTV Đảng uỷ Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng, ngày 15/12/2016, Chi bộ Phòng Hậu cần & TBKT tiến hành kiểm điểm BCH Chi bộ và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có Đại tá Lê Tấn Chính - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng.
Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 27/10/2014 của Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, việc kiểm điểm tập thể cấp uỷ, nhận xét, đánh giá, xếp loại, phân loại tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ đã thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và tổ chức đảng. Trong tổ chức kiểm điểm đã phát huy dân chủ của cá nhân, vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng tổ chức đảng, đóng góp ý kiến, phê bình đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, đơn vị. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng xác định kết quả của việc phân loại là cơ sở để cấp uỷ - lãnh đạo đơn vị đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Việc phân loại đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật và năng lực phấn đấu của đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Sau khi phân loại, Chi bộ Phòng Hậu cần & TBKT đã thống nhất đề nghị khen thưởng 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

19.12. HK Quang canh buoi phan loai dang vien

Quang cảnh buổi phân loại chất lượng tổ chức đảng

 

Đội Tổng hợp Phòng Hậu cần & TBKT