Văn bản qui phạm pháp luật về lĩnh vực KH&CN In
Thứ ba, 06 Tháng 6 2017

1. Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 ( xem chi tiết tại đây ).

2. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật Khoa học và công nghệ ( xem chi tiết tại đây ).

3. Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực KH&CN phục vụ công tác công an ( xem chi tiết tại đây ).

4. Thông tư số 11/2012/TT-BCA ngày 08/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về quản lý nhiệm vụ KH&CN  trong CAND ( xem chi tiết tại đây ).

5. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của bộ tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước ( xem chi tiết tại đây ).

6. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và công nghệ và bộ tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước ( xem chi tiết tại đây ).