Thông báo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện về phòng cháy và chữa cháy In
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016

Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 42/2016/TT-BTC Ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC.
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng thông báo:
Từ ngày ngày 20/4/2016. Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì phải nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Mức thu phí tuỳ thuộc vào số lượng thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy do tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định được quy định tại Phụ lục Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm thông tư số: 42/2016/TT-BTC Ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính ( file đính kèm); Danh mục thiết bị, phương tiện PCCC kiểm định được quy định tại Phụ lục V Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Theo đó Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ kiểm định phương tiện PCCC tại Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng phải thực hiện việc nộp phí kiểm định phương tiện PCCC và nhận biên lại thu phí tại Trung tâm Ứng dụng KHCN về PCCC&CNCH - Đào tạo lái xe, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Đà Nẵng trước khi nhận kết quả./.