CV115/CSPC&CC-PTM v/v trả lời thông tin phản ánh của người dân In
Thứ ba, 02 Tháng 2 2016

Công văn số 115/CSPC&CC-PTM ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng về việc trả lời thông tin phản ánh của ông Lê Minh Tuấn.

Xem chi tiết tại đây